از هر یک از مباحث شیمی در سالهای گذشته چند سوال کنکور آمده است؟

با توجه به چند سال گذشته، مباحث درس شیمی در رشته تجربی به میزان زیر سوال کنکور داشته اند:

ساختار اتم:    ۲ یا ۳ سوال در سالهای اخیر معمولا ۲ سوال

خواص تناوبی عنصرها:    ۲ سوال

ترکیب های یونی:   ۲ سوال

پیوند کووالانسی:   ۲ تا ۴ سوال معمولا ۳ سوال

ترکیب آلی:   ۱ تا ۲ سوال معمولا ۲ سوال

استوکیومتری:    ۴ سوال

ترمودینامیک شیمیایی:    ۳ یا ۴سوال

محلولها:    ۲ تا ۵ سوال معمولا ۴ سوال

سینبیک شیمیایی:     ۳ سوال

تعادل شیمیایی:     ۲ یا ۳ سوال

اسید وباز:    ۲ تا ۴ سوال معمولا ۳ سوال

الکترو شیمی:   ۳ یا ۴ سوال

نظرات شما