کتاب «آدم ها و خرچنگ ها» نوشته کیست و موضوع آن چیست؟ ۱) فرانتس فانون، استعمار آفریقا ۲) خوزوئه دوکاسترو، رمان تاریخی ۳)جان اشتاین بک، پایداری در برابر ستم ۴) خوزوئه دوکاسترو، پایداری در برابر ستم جواب: گزینه ۴ پدید آورندگان «خانگی – سرّ نی – رستاخیز – در کوچه آفتاب» به ترتیب خالق کدام […]

کتاب «آدم ها و خرچنگ ها» نوشته کیست و موضوع آن چیست؟
۱) فرانتس فانون، استعمار آفریقا
۲) خوزوئه دوکاسترو، رمان تاریخی
۳)جان اشتاین بک، پایداری در برابر ستم
۴) خوزوئه دوکاسترو، پایداری در برابر ستم
جواب: گزینه ۴

پدید آورندگان «خانگی – سرّ نی – رستاخیز – در کوچه آفتاب» به ترتیب خالق کدام آثار نیز هستند
۱)آرش – نقد ادبی – جنگ و صلح – تنفس صبح
۲) اشراق – بحر در کوزه – آرزوهای بزرگ – کویر
۳) شبلی در آتش – سوختن – آناکارنینا – آینه های ناگهان
۴) از قرق تا خروس خوان – با کاروان حلّه – پیامبر – به قول پرستو

جواب: گزینه ۱

در میان آثار زیر چند اثر منظوم وجود دارد
« منطق الطیر – افسانه – شلوارهای وصله دار- رسایل – زمستان – از آسمان سبز – هشت کتاب – پلّه پلّه تا ملاقات خدا»
۱) سه ۲) چهار ۳)پنج ۴)شش

جواب: گزینه ۳ منطق الطیر، افسانه، زمستان ، از آسمان سبز ،هشت کتاب

ترتیب ابیات زیر از لحاظ داشتن آرایه های (تشبیه – ایهام تناسب – اسلوب معادله – مجاز» کدام است؟
الف- گر نخواهد داد من امروز داد آن شاه حُسن دامنش فردا به نزد دادگر خواهم گرفت
ب- ما که بستیم به دل نقش قد موزونش گو موذ‌ن زپی بستن قامت باشد
ج- شکوفه شور فکنده است در گلستان‌ها شده است خوان زمین گم در این نمکدان‌ها
د- دل چو شد غافل ز حق فرمان پذیر تن بود می‌برد هر جا که خواهد اسب، خواب آلوده را
۱) ج – ب- الف –د ۲)ج – ب- د –الف ۳)ب- ج – د – الف ۴)ب- ج- الف – د

جواب: گزینه ۲ الف)فردا مجاز از قیامت ب) قامت ایهام تناسب: قد و قدقامت نماز ج) خوان زمین:تشبیه د)خواب آلوده = غافل، اسلوب معادله

در عبارت زیر، واژه های کدام گزینه ، طرفین سجع نیستند؟
< در همان بحبوحهٔ بخور بخور که منظرهٔ فنا و زوال غاز خدا بیامرز، مرا به یاد بی ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت مردم دون و مکر وفریب جهان پتیاره و وقاحت این مصطفای بدقواره انداخته بود که باز صدای تلفن بلند شد. بیون جستم و فوراً برگشتم» ۱) جستم، برگشتم ۲) پتیاره، بدقواره ۳)بوقلمون، دون ۴)فنا، خدا جواب گزینه ۴ واژه خدا در متن وجود ندارد خدابیامرز یک واژه است

نظرات شما