به سوال ریاضی زیر دقت کنید و پاسخ آن را بیابید. حالا پاسخ سوال خود را با پاسخ صحیح این مساله بسنجید. … … … … پاسخ سوال

به سوال ریاضی زیر دقت کنید و پاسخ آن را بیابید.
سوال-سخت-ریاضی-در-کنکور-قسمت-اول

حالا پاسخ سوال خود را با پاسخ صحیح این مساله بسنجید.

پاسخ سوال

پاسخ-سوال-سخت-ریاضی-در-کنکور-قسمت-اول

نظرات شما