چند نمونه سوال ادبیات

۱-

معادل معنایی واژگان « زندانیشیواییعارفاننگهبانجبران خسارت» به ترتیب در کدام گزینه آمده است  

۱) محبوس- بلاغت- صوفی- داروغه- تاوان

۲) شهروند- زبان آوری- متصوفه- محتسب- غرامت

۳) شهربند- فصاحت- متصوفه- داروغه- غرامت

۴) محبوس- چیره زبانی- صوفیان- محتسب- دیه

 

۲-

معنی واژ ه های همه گزینه ها به استثنای گزینه ……….. تماماً درست است.

۱) درّاعه (جبّه)- منکِر (انکار کننده)- مگر (هر آینه)

۲) زغن (موش گیر)- صعوه (پرنده ای شکاری)- بارقه (امید)

۳) خفیه (پنهان شدن)- قتیل (مقتول)- حد (مجازات شرعی)

۴) زی (لباس خاص هر صنف)- اعتکاف (گوشه نشینی اختیار کردن)- اهل صورت (متشرعان)

 

 

در متن زیر چند غلط املایی دیده می شود؟

بدان که علم محل کمال است و جحد محل طلب و علم اندر پیشگاه، بهتر از عمل بر درگاه، که علم چون مرد را به درجه کمال رساند او را از غالب مخلوقی به در کند و محجور نکردن مریدان به اندک خطایی از نشانه های آن باشد

۱) سه

۲) دو

۳) چهار

۴) یک

 

 

کدام گزینه درست است؟

۱) مثنوی بوستان بر وزن شاهنامه و در ده باب سروده شده است که مدینۀ فاضلۀ سعدی را ترسیم می کند.

۲) «بهشت گمشدهٔ» دانته و «کمدی الهی» میلتون    از نمونه های شعر تعلیمی در ادب اروپا است.

۳) سعدی نامه اثر سعدی است که آن را در سال ۷۵۵ ه . ق پس از بازگشت از سفر دور و درازش سرود

۴) تذکره الاولیا تنها اثر منظوم عطار  است که در آن به شرح حال ۷۲ تن از عرفا پرداخته است

 

 

 کدام گزینه نادرست است؟

۱) شعر تعلیمی که موضوع آن خیر و نیکی است، از لحاظ جنبۀ هنری به نهایت قوت، قدرت، زیبایی و آراستگی است.

۲) جنبۀ شاعرانۀ اشعار تعلیمی در ادب فارسی قوی است و این گونه اشعار در کشور ما جنبۀ غنایی یافته، مانند نصاب الصبیان.

۳) موضوع شعر تعلیمی در قدیم مسایل اخلاقی و عرفانی بوده، ولی از مشروطه به بعد مسائل اجتماعی و سیاسی نیز وارد شعر تعلیمی شد.

۴) مادهٔ اصلی شعر تعلیمی علم، به معنی حقیقت، اخلاق به معنی نیکی و هنر به معنی زیبایی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخها:

۱) ۳

۲)۲

۳)۱

۴)۱

۵)۲

نظرات شما