نمونه سوال تستی زیست شناسی

هر نوع رابطۀ …………… بین دو گونه، نوعی رابطۀ …………… محسوب می شود.

۱) هم زیستیهم یاری

 ۲) صیادیهم زیستی

 ۳) هم یاریهم سفرگی

 ۴) انگلیهم زیستی

 

 

کدام عبارت دربارهٔ یک جمعیت از پروان ههای اُپرافترا درست است؟

۱) با داشتن چشم مرکب م یتوانند زاده های زیادی از طریق بکرزایی تولید کنند.

۲) در مغز خود چندین گرهٔ عصبی دارند که به همراه طناب عصبی شکمی، دستگاه عصبی مرکزی را تشکیل می دهند.

۳) می توانند در مدت زمان کوتاهی، تعداد زیادی زاده های بزرگ با قابلیت رقابتی بالا تولید کنند.

۴) هر صفت جهش یافته ای، از والدین به همۀ زاده ها منتقل می شود.

 

 

 

در بین جملات زیر، کدام جملات درست نمی باشند؟

الف) فرآیند کراسینگ اور می تواند منجر به عدم تولید گامت نوترکیب شود.

ب) در تمام جمعیت های طبیعی فراوانی نسبی الل ها از نسلی به نسل دیگر بدون تغییر باقی می ماند.

ج) جهش تنها عامل تغییر فراوانی نسبی الل های یک جمعیت است.

د) در هر جمعیت واقعی، نیرو یا نیروهای تغییردهندهٔ گونه ها فعال می باشند.

۱) بد

 ۲) الفد

 ۳) جب

 ۴) الفج

 

 

 

در یک جمعیت فرصت طلب که تعیین جنسیت در آ نها همانند تعیین جنسیت در انسان است، از بین ۸۰۰ جنس نر، ۱۲۰ تا از آ نها دارای الل بیماری زای صفت وابسته به X مغلوب هستند. چند درصد جنس مادهٔ این جمعیت الل مغلوب را دارند؟ (جمعیت در تعادل هاردیواینبرگ است.) 

۱) حدود ۳۰ درصد

 ۲) حدود ۷۰ درصد

 ۳) حدود ۳ درصد

 ۴) حدود ۹۸ درصد

 

 

۵- کنام بنیادی جاندار A با کنام بنیادی جاندار B  که در یک محل زندگی می کنند، یکسان است. چند جمله از جمله های زیر در رابطه با این دو جاندار درست است؟

الف) این دو جاندار به طور حتم از یک گونه هستند و یکی دیگری را حذف می کند.

ب) این دو جاندار به طور حتم با هم در حال رقابت هستند و از منابع مشترکی استفاده می‌کنند.

ج) اگر کنام واقعی آن ها نیز مشترک باشد، احتمال حذف رقابتی شدت می‌یابد.

د) می توانند با هم سازش داشته باشند که در این صورت نمی توانند از یک گونه باشند.

۱ (۱

۲ (۲

۳ (۳

۴ (۴

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱۵۰-۱۵۵

نظرات شما