نمونه تستهای ریاضی رشته تجربی

۱۲۱-۱۲۵

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

 

۱۲۱-۱۲۵پ

 

نظرات شما