ورزش می‌تواند یکی از بهترین فعالیتهای اوقات فراغت برای دانش‌آموزان باشد.

بیشتر جامعه شناسان عقیده دارند که در سرایط زندگی ماشینی ورزش را می توان به عنوان وسیله ای مطلوب برای تأمین تجدید قوای جسمی و روحی و نشاط و شادابی افراد در نظر گرفت .در پایان دوره نوجوانی باید افراد را به تفریحات سالم و ورزش تشویق کرد.

خانواده هایی که ورزش را در اوقات فراغت فرزنداشان قرار می دهند باعث می شود تا شخصیت آنها در مسیر کمال هدایت شود. سلامت بدنی، دوست یابی و تعادل فکری از فواید ورزش در اوقات فراغت است.

 

نظرات شما