بعضی از عادتها یا شرایط باعث افت کیفیت مطالعه می‌شود که باید آنها را شناخت و رفع کرد.

هر گاه دیدید که مطالعه شما بازدهی و کارایی لازم را ندارد باید در مورد روش مطالعه خود فکر کرده و عواملی که مانع مطالعه مفید می‌شوند را شناسایی کنید. با شناسایی این موانع یک گام را برداشته‌اید. سپس باید به از بین بردن آنها فکر کنید. گاهی از بین بردن موانع با از بین بردن عادات شخصی اتفاق می‌افتد که سخت است اما باید بتوانید آن را انجام دهید. حتی اگر کیفیت مطالعه شما و بازدهی آن خوب است هم هر از گاهی به موانع مطالعه و راههای از بین بردن آنها فکر کنید.

نظرات شما