۱. حجامت پیامبر خدا (ص) :حجامت عقل را افزون میکند و بر قدرت حافظه می افزاید ۲. قرائت قرآن پیامبر خدا (ص) :سه چیز حافظه را افزون میکند و بلغم را از میان میبرد:قرائت قرآن، عسل، کندر، ۳. مسواک زدنک امام علی (ع) : سه چیز بلغم را از میان میبردو حافظه را افزون […]

 

۱. حجامت

پیامبر خدا (ص) :حجامت عقل را افزون میکند و بر قدرت حافظه می افزاید

۲. قرائت قرآن

پیامبر خدا (ص) :سه چیز حافظه را افزون میکند و بلغم را از میان میبرد:قرائت قرآن، عسل، کندر،

۳. مسواک زدنک

امام علی (ع) : سه چیز بلغم را از میان میبردو حافظه را افزون میکند:مسواک زدن ،روزه گرفتن و قرائت قرآن

۴. روزه گرفتن

نظرات شما