پدری از دو پسر تیزهوش خود می خواهد که هر کدام یک عدد انتخاب نمایند و بدون آنکه

   دیگری متوجه شود، عدد خود را به او بگویند.

پدری از دو پسر تیزهوش خود می خواهد که هر کدام یک عدد انتخاب نمایند و بدون آنکه

   دیگری متوجه شود، عدد خود را به او بگویند. پدر بعد از شنیدن اعداد میگوید: حاصلضرب دو

   عددی که آنها انتخاب کرده اند، ۸ یا ۱۶ می باشد.

  سپس از پسر بزرگتر سئوال می کند: " آیا میدانی عددی که برادرت انتخاب کرده است چند

   می باشد؟"

   پسر بزرگ:  " نمی دانم! "

   پدر از پسر کوچکتر همین سئوال را می پرسد.

   پسرکوچک :  " نمی دانم! "

   پدر از پسر بزرگ مجددا همین سئوال را می پرسد.

    پسر بزرگ:  " نمی دانم! "

    پدر از پسر کوچک مجددا همین سئوال را می پرسد.

    پسرکوچک :  " نمی دانم! "

    پدر از پسر بزرگ بازهم همین سئوال را می پرسد.

    پسر بزرگ:  " می دانم! "

شما می دانید عددی که پسر کوچک انتخاب نموده است چند است؟

 

پاسخ را در قسمت نظرات قرار دهید.

نظرات شما