در روستای شکرستان دزدی رفت و آمد می کند و اموال اهالی این روستا را می برد. نظمیه شکرستان این دزد را تحت تعقیب دارد و در بررسی ها مشخص شده است که  تعداد سفرهای دزد بین شکرستان و نمکستان غربی، نمکستان شرقی، نمکستان شمالی و نمکستان جنوبی به شکل زیر بوده است:   آیا […]

در روستای شکرستان دزدی رفت و آمد می کند و اموال اهالی این روستا را می برد. نظمیه شکرستان این دزد را تحت تعقیب دارد و در بررسی ها مشخص شده است که  تعداد سفرهای دزد بین شکرستان و نمکستان غربی، نمکستان شرقی، نمکستان شمالی و نمکستان جنوبی به شکل زیر بوده است:

 

۲۰۱۶۸۳۹۳۲۳۰۷۰۴۴۱۱a

آیا می توانید حدس بزنید این دزد اکنون در کدام شهر مخفی شده است ؟

۱-شکرستان

۲-نمکستان شرقی

۳- نمکستان غربی

۴- نمکستان جنوبی

۵- نمکستان شمالی

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما