آیا می‌توانید درست حدس بزنید؟

 

تینا تعدادی قناری و تعدادی قفس در اختیار دارد. اگر او در هر قفس ۴ قناری قرار دهد، یک قفس، خالی باقی می ماند. اگر او در هر قفس ۳ قناری قرار دهد، یک قناری بدون قفس خواهد ماند. آیا می توانید بگویید تینا چند قناری و چند قفس دارد؟

 

 

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

نظرات شما