از سری معماهای مات در سه حرکت: نوبت حرکت با سفید است.

با توجه به اینکه نوبت حرکت با سفید است، آیا می توانید در سه حرکت مهره سیاه را مات کنید؟

معمای-شطرنج-مات-در-سه-حرکت-شماره-۳-۳۸۴۲۱

نظرات شما