از سری معماهای شطرنج: اینبار نوبت حرکت با مهره سیاه است تا شاه گیر افتاده در گوشه صفحه را مات نماید.

این بار نوبت حرکت با مهره سیاه است، شاه سفید در گوشه صفحه گیر افتاده است. آیا می توانید بگویید سیاه در چند حرکت می تواند مهره سفید را مات کند؟ (کمترین حرکت لازم)

 
معمای-شطرنج-در-گوشه-صفحه-روزگار-۴۴۱۳۱

نظرات شما