در تصویر زیر کدام رابطه میان زوایه‌های A و B و C برقرار است؟

در تصویر زیر کدام رابطه میان زوایه‌های A و B و C برقرار است؟

 

معمای تصویری, معمای ریاضی

معمای ریاضی, 

 

    ۱:  2B – A = C
    ۲: ۲A – B = C
    ۳: A – B = C
    ۴: A + B = C

 

نظرات شما