دو کارخانه اتومبیل سازی داریم که قدرت تولید آنها را با هم مقایسه می کنیم.

قدرت تولید کارخانه اتومبیل سازی اول، از ۹۵۰ ماشین در شبانه روز بیشتر نمی شود. قدرت کارخانه اتومبیل سازی دوم، در ابتدا برابر ۹۵% قدرت تولید کارخانه اول بود. اما، وقتی که یک خط دیگر کارخانه دوم راه اندازی شد، قدرت تولید آن در شبانه روز، به اندازه ۲۳% قدرت تولید کارخانه اول، بیشتر شد و به بیش از ۱۰۰۰ عدد در شبانه روز رسید.
قبل از بازسازی کارخانه دوم، هر یک از کارخانه ها چند اتومبیل در شبانه روز تولید می کردند؟ فرض بر این است که تعداد اتومبیل های تولیدی هر کارخانه، در شبانه روز، عددی صحیح (درست) است.
پاسخ:
یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
نظرات شما