یک عدد پنج رقمی داریم که برابر مکعب مجموع ارقامش می باشد.

ویرایشی دیگر از معمای روز قبل:

یک عدد پنج رقمی داریم که برابر مکعب مجموع ارقامش می باشد. این عدد را بیابید.

ihoosh_abcde

 

 

جواب:

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است

کلیک کنید

 

نظرات شما