الگویی از عملیات ریاضی جمع و ضرب داریم، باید بصورت ذهنی مقدار a و b را بیابید…

این معمای ریاضی بسیار ساده است. الگویی از عملیات ریاضی جمع و ضرب داریم، ببینید ظرف چند ثانیه می توانید بصورت ذهنی مقدار a و b را بیابید؟
۱۲ × a + b = 98
۱۲۳ × a + b + 1 = 987
۱۲۳۴ × a + b + 2 = 9876
۱۲۳۴۵ × a + b + 3 = 98765
۱۲۳۴۵۶ × a + b + 4 = 987654
۱۲۳۴۵۶۷ × a + b + 5 = 9876543
۱۲۳۴۵۶۷۸ × a + b + 6 = 98765432
۱۲۳۴۵۶۷۸۹ × a + b + 7 = 987654321
نظرات شما