یک سلسله اعمال ریاضی بر روی تعدادی عدد انجام می شود تا به عدد مورد نظر برسیم، البته با حذف یکی از قوانین محاسبه!

همانطور که در شکل پایین می بینید، یک سلسله اعمال ریاضی (چهار عمل اصلی) بر روی چند عدد انجام می شود و در نهایت به جواب ۲۹ رسیده ایم. با فرض اینکه در هر خانه، یک عدد تک رقمی قرار داشته باشد، مقادیر a, b, c, d را مشخص کنید.
معمای-ریاضی-محاسبات-ساده-شماره-۱-۵۲۵۹۱
قانون خاص این معما: اولویت ضرب یا تقسیم در برابر جمع یا تفریق وجود ندارد (عدم وجود تقدم عملگرها) و دقیقا به ترتیب ظاهر شدن اعداد و عملگرها، محاسبه می کنیم!!
کد جواب: برای راحتی بیشتر شما در ارائه پاسخ، می توانید جواب را در قالب یک عدد چهار رقمی (abcd)، منتشر نمایید.
نظرات شما