یک سلسله اعمال ریاضی بر روی تعدادی از اعداد انجام می شود تا به عدد مورد نظر برسیم، البته یکی از قوانین محاسبه را حذف کرده ایم.

همانطور که در شکل پایین می بینید، یک سلسله اعمال ریاضی (چهار عمل اصلی) بر روی چند عدد انجام می شود و در نهایت به جواب ۶۰ رسیده ایم. با فرض اینکه در هر خانه، یک عدد تک رقمی قرار داشته باشد، مقادیر  a ,b, c, d را مشخص کنید. (اعداد استفاده شده باید غیر تکراری باشند.)
معمای-ریاضی-محاسبات-ساده-شماره-۴-۳۵۰۶۱
قانون خاص این معما: اولویت ضرب یا تقسیم در برابر جمع یا تفریق وجود ندارد (عدم وجود تقدم عملگرها) و دقیقا به ترتیب ظاهر شدن اعداد و عملگرها، محاسبه می کنیم!!
جواب:
یک ساعت پس از انتشار این مطلب، جواب قابل مشاهده است.
نظرات شما