عددی داریم که نُه برابر آن، فقط از رقم ۱ تشکیل شده است.

برابر عددی فقط از ارقام ۱ تشکیل می شود. مجموع ارقام متمایز این عدد کدام است؟

۳۷ (۴        ۳۵ (  ۳       ۳۳ (۲      ۳۱ (۱

 

نظرات شما