می خواهیم ببینیم در زبان پاسکال چه تعداد متغیر به طول حداکثر ۴ وجود دارد…

در زبان برنامه نویسی پاسکال، نام متغیرها از یک حرف تنها یا یـک حرف و بـه دنبـال آن دنباله ای از اعداد و حروف تشکیل شده است. در این زبان چند متغیر به طول حداکثر ۴ وجود دارد؟

 

 

 

 

 

پاسخ:

کلیک کنید

از ساعت ۸ قابل مشاهده است.

نظرات شما