جدول عملگرهای محاسباتی را با عملوندهای مناسب پر کنید…

(توضیح: در ریاضی و علوم کامپیوتر در عبارتی مثل ۲+۳ به ۲ و ۳ عملوند و به + عملگر می‌گویند)
معمای-ریاضی-عملگرهای-محاسباتی-و-عملوندها-۱۹۰۶
با استفاده از رقم های ۱ تا ۶، جدول بالا را کامل کنید.
توجه کنید که در این معما، عملگرهای ریاضی (+، -، x، ÷)  اولویت متفاوتی ندارند و فقط به ترتیب استفاده، از چپ به راست اِعمال می شوند:
مثلا در مورد عبارت زیر
۱ + ۲ x 3
بصورت زیر رفتار خواهد شد:
(۱ + ۲) x 3 = 9
همچنین در این معما، ۱÷ نخواهیم داشت.
نظرات شما