یک عدد دو رقمی داریم که ۵ برابر مجموع ارقامش است.

یک عدد دو رقمی داریم که ۵ برابر مجموع ارقامش است. همچنین اگر عدد ۹ را به آن اضافه کنید، جای ارقامش عوض خواهد شد. آیا می توانید این عدد را بیابید؟

 

نظرات شما