با استفاده از رقم صفر و تعدادی عملیات ریاضی می خواهیم به عدد ۷۲۰ برسیم…

در این معمای ریاضی، قصد داریم ۶ بار از رقم صفر و  تعدادی عملیات ریاضی به گونه ای استفاده کنیم تا به عدد ۷۲۰ برسیم. توجه کنید که استفاده از هیچ رقمی بجر ۰ هم امکان پذیر نیست. آیا چنین کاری امکان دارد؟

 

 

 

 

 

پاسخ:

کلیک کنید

پاسخ یک ساعت بعد از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

نظرات شما