سن برادرم را می دانید، آیا می توانید با شرایط مسئله، سن من را هم تعیین کنید؟

اگر سن برادرم را با یک سوم سن من جمع کنید، به سن من می رسید (برادرم ۱۴ ساله است.)
زمانی که سن برادرم دو برابر سن کنونی اش شود، سن من چقدر خواهد بود؟
نظرات شما