سن دختر یکی از دوستانم را پرسیدم. پاسخ این دختر حاضر جواب را ببینید…

روزی برای پیاده روی به پارک نزدیک منزلم رفته بودم. یکی از دوستان قدیمی ام را آنجا دیدم، دخترش هم همراهش بود. از دخترش، سنش را پرسیدم، او هم اینگونه جواب داد:
“دو سال دیگر، سن من دو برابر سنِ سه سال پیشم خواهد بود!”
به نظر شما این دختر حاضر جواب چند سالش است؟
نظرات شما