حاصلضرب رمزگذاری شده را با درج ارقام درست، رمزگشایی کنید…

در تصویر پایین هر یک از مربع ها و دایره ها نمایانگر ارقامی هستند. آیا می توانید حاصلضرب مذکور را رمزگشایی کنید؟
توجه کنید هر یک از دایره ها نمایانگر یک رقم زوج و هر مربع، یک رقم فرد خواهد بود.
معمای-ریاضی-رمزگشایی-حاصلضرب-شماره-۱-۴۲۵۸
نظرات شما