می خواهیم دو عدد شش رقمی پیدا کنید که اگر اولی را بعد از دومی بنویسیم، عدد ۱۲ رقمی حاصل، بر حاصلضرب دو عدد اصلی، بخش پذیر باشد.

می خواهیم دو عدد شش رقمی پیدا کنید که اگر اولی را بعد از دومی بنویسیم، عدد ۱۲ رقمی حاصل، بر حاصلضرب دو عدد اصلی، بخش پذیر باشد.

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما