جدولی از اعداد داریم. می خواهیم مسیر هایی از آن را بیابیم که از خانه شروع تا پایان، معادل عدد ۱۰ باشد.

%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-2558

جدولی از اعداد داریم. می خواهیم از نقطه ‘شروع’ حرکت کنیم و به نقطه ‘پایان’ برسیم. مجموع اعداد این مسیر، باید دقیقا برابر ۱۰ باشد. آیا می توانید بگویید چند مسیر با شرایط این معما وجود دارد؟

قواعد حرکت: شما می توانید فقط به سمت راست و پایین حرکت کنید.

برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما