جدولی از اعداد داریم. می خواهیم مسیر هایی از آن را بیابیم که از خانه شروع تا پایان، بیشترین و کمترین مجموع را شامل شود.

جدولی از اعداد داریم. می خواهیم از نقطه ‘شروع’ حرکت کنیم و به نقطه ‘پایان’ برسیم. می خواهیم مسیری را بیابیم که مجموع اعداد این مسیر، بیشترین مقدار باشد. پس از آن، مسیری را بیابید که کمترین مقدار ممکن را داشته باشد.

قواعد حرکت: شما می توانید فقط به سمت راست و پایین حرکت کنید.

معمای در مسیر اعداد-۰۹۵۳۱

نظرات شما