با کمی جابجایی در ارقام مجذور یک عدد، به مجذور عدد بعدی می رسیم!

مجذور عدد ۱۳ برابر است با ۱۶۹. حال اگر رقم آخر آن را به وسط عدد منتقل کنیم، عدد ۱۹۶ بدست می آید که مجذور عدد ۱۴ است که دقیقا عدد بعد از ۱۳ است.
آیا می توانید عدد بعدی را با همین خاصیت بیابید؟
پاسخ:
یک ساعت بعد از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
نظرات شما