تعدادی از بلیت های ۶ رقمی اتوبوس در یک شهر، بلیت های شانس هستند که شرایط ویژه ای دارند.

در شهر زمرد، بلیت های اتوبوس، دارای شش رقم از ۰۰۰۰۰۱ تا ۹۹۹۹۹۹ می باشند. دانش آموزان این شهر، شماره ای از بلیت را شماره شانس می دانستند که سه رقم اول آن، عددهای فرد مختلف و سه رقم بعدی آن زوج باشد. ضمنا رقم های ۷ و ۸ پشت سر هم قرار نگیرند. روی هم چند شماره شانس وجود دارد؟
پاسخ:
یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
نظرات شما