با استفاده از چهار ارقام ۵ تا ۸، بزرگترین عدد ممکن را بسازید.

بزرگترین عددی که با ارقام ۵، ۶، ۷ و ۸ می توانیم بسازیم چند است؟ توجه کنید که می توانید از توان هم استفاده کنید:
مثال: عدد ۸۷۶۵  (برای نشان دادن توان، می توانید از ^ استفاده کنید: ۶۵^۸۷)
عدد بزرگ بعدی چه عددی خواهد بود؟
پاسخ:
یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است
نظرات شما