یک ماه ۳۱ روزه را در نظر بگیرید. احتمال اینکه در این ماه، ۵ روز یکشنبه داشته باشیم، چقدر است؟

یک ماه ۳۱ روزه را در نظر بگیرید. احتمال اینکه در این ماه، ۵ روز یکشنبه داشته باشیم، چقدر است؟

نظرات شما