دو شمع هم اندازه داریم. این دو را دقیقا در یک لحظه روشن می کنیم.

دو شمع هم اندازه داریم. این دو را دقیقا در یک لحظه روشن می کنیم. شمع اول در ۴ ساعت می سوزد و شمع دوم در ۳ ساعت. با فرض آنکه هر شمع با میزان ثابتی بسوزد، پس از گذشت چند ساعت، طول شمع اول دو برابر طول شمع دوم می شود؟

 

۱)۳۴

۲)۱۲

۳)۲
۴)۲۵

۵)۵۱۲

نظرات شما