می خواهید یک جدول را چنان رنگ کنیم که بتوان چهار خانه ی سفید متوالی عمودی یا افقی در آن یافت!

یک جدول ۹×۹ از مربعات سفید موجود است. حداکثر مقدار n را بیابید که اگر به هر طریق ممکن n تا از خانه های جدول را سیاه کنیم، باز هم در این جدول بتوان چهار خانه ی سفید متوالی عمودی یا افقی یافت.
معمای-المپیادی-چهار-خانه-سفید-متوالی-۴۴۵۹۱
الف) ۱۷            ب) ۱۸            ج) ۱۹             د) ۲۰            هـ)۲۱
پاسخ:
پاسخ یک ساعت بعد از انتشار مطلب قابل مشاهده است.
نظرات شما