تعدادی لامپ خاموش در یک ردیف قرار دارند. کلید تعدادی از لامپ ها را می زنیم و منجر به تغییر وضعیت آن لامپ ها می شود (از خاموش به روشن و برعکس)… در پایان چند لامپ روشن وجود خواهد داشت؟

تعداد ۱۰۲۴ لامپ خاموش با شماره های ۱ تا ۱۰۲۴ در یک ردیف قرار دارند. کیان در ۱۰ مرحله، کلید تعدادی از لامپ ها را می زند که منجر به  تغییر وضعیت آن لامپ ها می شود (از خاموش به روشن و برعکس) اگر کیان در مرحله iام کلید همه لامپ هایی را که باقی مانده‌ی شماره آن ها بر ۲i صفر نیست بزند، در پایان چند لامپ روشن وجود خواهد داشت؟
الف) ۳۴۱                 ب) ۶۸۳                     ج) ۶۸۲                  د) ۳۴۲                هـ) ۱۰۲۳
پاسخ:
یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
نظرات شما