معادله y3 – ۲x2 = ۱۳۸۸ در مجموعه اعداد صحیح چند جواب دارد؟ الف) ۰ ب) ١ ج) ٢ د) ٣ هـ) بینهایت

معادله y– ۲x= ۱۳۸۸ در مجموعه اعداد صحیح چند جواب دارد؟

الف) ۰

ب) ١

ج) ٢

د) ٣

هـ) بینهایت

نظرات شما