معادله ای داریم و می خواهیم تمام جواب های حقیقی آن را بیابیم…

معادله زیر چند جواب حقیقی دارد؟
(x+1)1383 + (x+1)1382 (x-2) + (x+1)1381 (x-2)+…+ (x+1)(x-2)1382 + (x-2)1383 = ۰
الف) این عبارت همواره صفر است
ب) ۲
ج) ۱۳۸۳
د) ۰
هـ) ۱
پاسخ:
یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است
نظرات شما