نموداری داریم، می خواهیم نمودار حالتی دیگر از آن را بیابیم.

فرض کنید نمودار تابع f: R->R به شکل پایین باشد. در این صورت نمودار تابع (f(x)/(x-1 شبیه کدامیک از گزینه‌ها است؟
توضیح: نمودار همه گزینه ها در نقطه x=1 تعریف نشده اند.
معمای-المپیادی-نمودار-تبدیل-شده-۳۲۲۲۱
پاسخ:
یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
نظرات شما