تعیین کنید عبارت کلی داده شده، به ازاء چه مقادیری مجذور کامل است…

تعیین کنید چه مقادیری از عدد طبیعی n عبارت زیر مجذور کامل است؟
۱!+۲!+۳!+…+n!
نظرات شما