مار کوچکی متشکل از ۸ مکعب به ضلع ۱ داریم که از سر تا دم با شماره‌های ۱ تا ۸ شماره‌گذاری شده‌اند.

مار کوچکی متشکل از ۸ مکعب به ضلع ۱ همانند شکل بالا داریم که از سر تا دم با شماره‌های ۱ تا ۸ شماره‌گذاری شده‌اند. هر دو مکعب پشت سر هم با مفصل کوچکی به هم وصل شده‌اند و فقط قابلیت چرخش نسبت به یکدیگر را دارند. این مار کوچک را به چند حالت مختلف می‌توان در یک جعبه‌ی مکعبی به ضلع ۲ جا داد؟ دو حالت مختلف در نظر گرفته می‌شوند اگر دو قطعه با شماره‌های مختلف از بدن مار در یک مکان از جعبه‌ی مکعبی قرار بگیرند. یعنی اگر دو حالت با چرخش جعبه‌ی مکعبی به هم تبدیل شوند، یکسان نیستند.
معمای-المپیادی-مار-مکعبی-۰۶۴۱۱
الف) ۱۹۲            ب) ۹۶            ج) ۴۸             د) ۶۴            هـ) ۱۴۴
این سوال، سوال المپیاد کامپیوتر ایران بوده است.
پاسخ:
پاسخ یک ساعت بعد از انتشار مطلب قابل مشاهده است.
نظرات شما