در برکه ای ۷ قطعه سنگ وجود دارد و قورباغه ای می خواهد با عبور از روی سنگها، به طرف دیگر برکه برود.

در برکه ای ۷ قطعه سنگ وجود دارد که از چپ به راست با اعداد ۱ تا ۷ شماره گذاری شده اند.
قورباغه ای روی سنگ شماره یک نشسته است. فاصله سنگ ها به گونه ای است که اگر قورباغه روی سنگ i ام باشد می تواند حداکثر تا i  سنگ جلوتر بپرد. به چند طریق ممکن است قورباغه، بدون برگشتن به سمت چپ، به سنگ شماره ۷ برسد؟
الف) ۱۰         ب) ۱۱         ج) ۱۲           د) ۱۳          هـ) ۱۴
%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%ba%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%da%a9%d9%87-00441
نظرات شما