در یک نقشه، هر شهر دقیقا به سه شهر دیگر به طور مستقیم جاده دارد. می خواهیم ارتباط برخی از شهر ها را قطع کنیم.

در یک نقشه شبکه ی راه های منطقه، هر شهر دقیقا به سه شهر دیگر به طور مستقیم جاده دارد. آیا امکان دارد که با بستن یکی از جاده ها، ارتباط بعضی از شهرها را با بعضی شهرهای دیگر، قطع کرد؟ اگر پاسختان منفی است، دلیل بیاورید.
پاسخ:
از ساعت ۸ قابل مشاهده است.
نظرات شما