از میان عددهای زیر حداکثر چند عدد را می‌توان انتخاب کرد به صورتی که میانگین عددهای انتخاب شده بزرگ‌تر یا مساوی ‎۱۵‎ باشد؟

از میان عددهای زیر حداکثر چند عدد را می‌توان انتخاب کرد به صورتی که میانگین عددهای انتخاب شده بزرگ‌تر یا مساوی۱۵باشد؟

moama2
۲۱, 14, 13, 17, 15, 16, 23, 12, 8, 11, 12, 9, 5, 4, 16, 2, 14, 15, 18, 8, 3, 16

الف) ۱۳
  ب) ۱۴
  ج) ۱۵
   د) ۱۶
هـ) ۱۷

برچسب ها: برچسب‌ها:,
نظرات شما