سن ناخدای کشتی است؟ او چند فرزند دارد؟ طول کشتی او چقدر است؟

سن ناخدای کشتی است؟ او چند فرزند دارد؟ طول کشتی او چقدر است؟
حاصل ضرب این سه عدد صحیح ۳۲۱۱۸ است. طول کشتی بر حسب فوت دریایی بیان می شود. فرزندان ناخدا بعضی پسر و بعضی دختر ند. سن او از ۱۰۰ نگذشته، اما بیش از تعداد فرزندانش است.
نظرات شما