رابطه ای بین اضلاع یک مثلث وجود دارد، از روی آن می خواهیم یکی از زوایای مثلث را تعیین کنیم.

اگر بین اضلاع یک مثلث رابطه ی زیر برقرار باشد، زاویه C چه مقداری خواهد داشت؟
c– ۲(a+ b2)c+ a+ a2b+ b4 = 0
الف) دقیقا ◦۳۰
  ب) دقیقا ◦۶۰
  ج) دقیقا ◦۱۲۰
د) ◦۶۰ یا ◦۱۲۰
هـ) ◦۳۰ یا ◦۱۲۰
پاسخ:
یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
نظرات شما