در روستای شکرستان یک دزد وجود دارد که بین روستاهای نمکستان در حال رفت و آمد است.

روستای شکرستان دزدی دارد که از دو سال پیش تحت تعقیب نظمیه شکرستان قرار دارد. طبق تحقیقات نظمیه، تعداد سفزهای او بین شکرستان و ۴ نمکستان شرقی، غربی، شمالی و جنوبی به شکل فوق بوده است.  (برای مثال این دزد سه سفر از نمکستان شرقی به شکرستان داشته است). آیا می توانید بگویید اکنون او در کدام شهر مخفی شده است؟
 معمای-المپیادی-دزد-شکرستان-۲۱۵۱۱
۱) شکرستان
۲) نمکستان شرقی
۳) نمکستان غربی
۴) نمکستان شمالی
۵) نمکستان جنوبی
پاسخ:
یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است
نظرات شما