تعدادی کتاب را بین چند نفر تقسیم می کنیم…از سری سئوالات المپیاد کامپیوتر ایران

می خواهیم ۸ کتاب یکسان را بین ۴ نفر تقسیم کنیم به قسمی که به نفر دوم حداکثر ۲ کتاب و به نفر سوم حداقل ۲ کتاب و به سایر نفرات حداقل ۱ کتاب برسد. تعداد حالات ممکن برابر است با:
الف) ۳۱            ب) ۳۵            ج) ۷۰             د) ۶۵            هـ) ۵۶
نظرات شما